Ochrana osobních údajů

Jako návštěvník našeho webu, nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů na webu www.sdhchysky.cz je SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chyšky, Chyšky 55, 39853, IČO: 63899752. E-mail: sdhchysky@seznam.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.


1

Odesláním osobních údajů z internetového kontaktního formuláře, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.


2

Osobní údaje uživatelů spravuje správce podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.


3

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4

Při kontaktování přes kontaktní formulář jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno, e-mail). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení a upřesnění poptávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a uživatelem a plnění právních povinností vůči státu. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


5

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, podílející se na zajištění provozu služeb, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


6

Správce ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.


7

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Pro více informací a uplatnění práv uživatele nás kontaktujte přes e-mail: sdhchysky@seznam.cz.


8

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


9

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro řešení poptávky a bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku řešit.


10

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.12.2023.