Historie

Z historie dobrovolných hasičů v obci Chyšky

   Založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Chyšky, tehdy nesoucí název Malá Chýška, je datováno prvním pokusem z roku 1887, kdy se pokusil starosta obce Malá Chýška František Pich zřídit v obci hasičský sbor. Přihlásilo se sice 25 členů, byl zvolen velitel sboru, kterým se stal učitel Josef Hošek. Nebyly však schváleny stanovy. Navíc někteří lidé nechtěli dávat příspěvky na nákup techniky s tím, že se požárů nebojí. Založení sboru tehdy utichlo. Jak už to bývá, až teprve hořká skutečnost poučí.

   Dne 18. května 1893, kdy se konaly obecní volby, vypukl v domě p.Koláře na Hrachově požár. Při hašení dobrovolníky z řad občanů se ozývaly hlasy, které kritizovaly, že sbor hasičů není založen. To bylo pobídkou právě nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu a již v červenci 1893 bylo rozhodnuto založit hasičský sbor. První radní Antonín Chochole byl zplnomocněn, aby nechal vypracovat stanovy. Ty sestavil Jan Peterka. Stanovy byly schváleny výnosem c.k. místodržitelství ze dne 19. listopadu 1893. Na základě dopisu, které zaslalo c.k. hejtmanství v Milevsku, starosta obce Malá Chýška František Pich jménem obce vyhlásil, aby se přihlásili všichni ti, kteří chtějí být členy hasičského sboru. Postupně se přihlásilo 25 dobrovolníků. Starosta obce František Pich svolal na den 30. prosince 1893 valnou hromadu do hostince Josefa Skramlíka. Na programu byla volba velitele a podvelitele. Velitelem byl jednomyslně zvolen František Nousek a podvelitelem Antonín Bouček. Následující den 31. prosince 1893 byla ve spolkové místnosti u hostinského Josefa Dolejšího uskutečněna volba dalších funkcionářů sboru. Za četaře byl zvolen Josef Skramlík a Josef Dolejší, jejich zástupci pak Jan Novák a Jan Holzhauser. Zbrojmistrem byl zvolen František Kouba, pokladníkem Alois Chochole, jednatelem Jan Maroušek. Protektorem byl zvolen František Síbrt.

   Již 25. února 1894 zakoupilo obecní zastupitelstvo stříkačku a vyzbroj pro 15 mužů, kdy tyto věci bezplatně dovezl z Prahy František Zíbrt, s tím, že je uskladnil do své kolny. Stříkačka byla zakoupena za 650 zlatých. Tato stříkačka byla slavnostně vysvěcena dne 10. června 1894. Obec byla slavnostně vyzdobena, na domech vlály četné české i slovanské prapory, večer byl slavnostní průvod s lampiony a kovář Matěj Kabát vypálil několik ran z hmoždířů! Následující den se dostavili zástupci okolních sborů, zejména pak 24 členů ze Sedlce, 21 členů sboru z Ratiboře s kapelou, 16 členů z Nadějkova také s kapelou, tu měli také hasiči z Nechvalic a nechyběla ani tříčlenná delegace v čele s předsedou župy z Milevska.

   První účast na hašení požáru zaznamenává kronika sboru dne 28. května 1895 ve Lhotě Tetaurově (dnes Podchýšská Lhota), dne 4. července 1895 hasili dobrovolní hasiči z Malé Chýšky domy Veřtatových a Maškových a stodolu Nováka přímo v Malé Chýšce a ten samý rok ještě stodolu Františka Koláře na Hrachově. V roce 1903 byl zaznamenán velký požár v Malé Chýšce č. 6, při hašení kterého byli hned tři hasiči zraněni a to velitel Jan Síbrt, dále pak František Čanda a František Neužil.

   Plynul čas, hasiči se začali podílet významnou měrou i na kulturním životě obce tradicemi hasičských bálů, kdy první zaznamenaný je bál pořádaný dne 14. února 1909. Do činnosti spolku neblaze zasáhly události první světové války, značná část mužů bojovala na frontách a domů se již nikdy nevrátili dobrovolní hasiči Jan Pinta, Radislav Pintner, Antonín Košta a Antonín Zápotocký.

   Dne 28. září 1918 se členové sboru zúčastnili bohoslužby za šťastnou budoucnost národa, kde zazněla i budoucí hymna Československé republiky "Kde domov můj". Sbor se začíná rozrůstat , v roce 1925 má již 39 členů, dalším významným datem v dějinách sboru je nákup motorové stříkačky a její vysvěcení 5. července 1930.

   Další historie sboru je poznamenaná událostmi 30. let, doby druhé světové války a doby po roce 1948. Sbor pokračoval ve svých tradicích, ale už jako základní organizace Československého sboru požární ochrany. Významným datem pro sbor je rok 1968, kdy byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice na místě vedle domu p. Zuzáka. Ta se začala využívat v polovině roku 1970 a místní hasiči v ní měli již poměrně moderní techniku dvě Tatry 805 se stříkačkou a Pragu V3S cisternu.

   A jak vypadá tradice Sboru dobrovolných hasičů v Chyškách? Zdárně pokračuje, zaregistrovaných je 67 hasičů. Kromě zajištěný jednotky v systému JPO III pro případ výjezdu k požáru či jiné události (9.1.2009 v areálu ZD v Chyškách došlo ke vznícení karavanu hlídací služby - plynová bomba.). Hasiči každoročně pořádají hasičské plesy a pouťové taneční zábavy, podílejí se na zajištění kulturních akcí pořádaných obcí (naposledy účast na vernisáži výstavy Antonína Šíta dne 10. května 2008 v KD Chyšky).